Betingelser

Nedenfor fremgår de generelle betingelser ved leje af depotrum hos Depothuset.

1. Det lejede

Lejer får ret til at opbevare tørt gods i et nærmere bestemt depotrum, der angives i forbindelse med indgåelsen af aftale. Lejer er ikke berettiget til at opbevare gods andre steder på ejendom- men/grunden.

2. Anvendelse af det lejede

Det lejede må kun benyttes til oplagring af tørt gods.

I det lejede må der ikke ske opbevaring af eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker, akkumulatorer og lignende. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er farligt, ska- deligt eller miljøfarligt.

Ved oplagring af maskiner skal disse være tømt for olie, benzin og lignende væsker før oplagrin- gen.

Batterier skal afmonteres elektriske apparater.

Alle former for madvarer, planter og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ikke oplagres.

Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede.

Lejer er ikke berettiget til at fortage ændringer i det lejede.

Lejer har ikke ret til at lade opbevare tredjemands gods i det lejede, eller på nogen måde lade tred- jemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige tilladelse.

Lejer har ingen afståelsesret og fremlejeret.

3. Færdsel

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede depotrum eller på ejendommens område.

Af brandforebyggelsesmæssige hensyn må der under ingen omstændigheder efterlades effekter i gangarealer, vindfang eller udendørs på anlægget. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.

Hvis lejer eller tredjemand har en støjende adfærd, udøver fysisk eller psykisk vold eller truer her- om, kan udlejer uden varsel bortvise lejer eller tredjemand fra ejendommens område.

4. Betaling og regulering

Lejen betales månedsvis forud. Lejen forfalder til betaling hver den 1. i måneden.

Der bliver fremsendt særskilte lejeopkrævninger. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning.

Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til det lejede nægtes. Den manglende eller forsinkede betaling udløser et genåbningsgebyr på kr. 350, der opkræves og forfalder til beta- ling ved genetablering af adgangen til det lejede.

Ved for sen betaling beregnes der morarente med 5 % af det skyldige beløb, pr. påbegyndt må- ned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger til inkasso.

Udlejer er berettiget til at regulere lejen med 1 måneds skriftligt varsel. Lejer har ikke krav på at få nedsat lejen.

5. Opsigelse

Ønsker lejer at opsige lejeaftalen, skal lejeaftalen opsiges skriftligt senest den 15. i en måned. Lejeaftalen vil i så fald ophøre ved udgangen samme kalendermåned. Hvis lejer opsiger lejeaftalen efter den 15. i en måned, vil lejeaftalen først ophøre ved udgangen af den efterfølgende kalender- måned.

Udlejer kan opsige lejemålet med tre måneders forudgående skriftligt varsel til fraflytning ved ud- gangen af en kalendermåned.

Såfremt lejemålet opsiges, er lejer forpligtet til at betale leje, indtil lejeaftalens ophør, hvor det leje- de skal være tømt, ryddet, rengjort samt afleveret uaflåst. Hvis lejemålet ikke er tømt, ryddet, ren- gjort samt afleveret uaflåst ved udgangen af den måned, hvor lejeaftalen ophører, er lejer forpligtet til at betale leje for den efterfølgende kalendermåneder og herefter de efterfølgende kalendermå- neder og indtil, at lejemålet er tømt, ryddet, rengjort samt afleveret uaflåst.

6. Aflevering og fraflytning af lejemålet

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddet, rengjort og i samme stand som ved overta- gelsen.

Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand, som er angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at beta- le leje i istandsættelsesperioden.

Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen har ryddet og rengjort det lejede, er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter, som udlejer afholder i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300,-.

Hvis lejemålet ikke er fraflyttet på den aftalte fraflytningsdag, skal lejer betale leje til udlejer for hele den kommende måned.

Udlejer er berettiget til at vælge, i hvilket omfang efterladte gods skal bortskaffes.

7. Lejers adgang til det lejede

Lejer har alene adgang til det lejede i den af udlejer fastsatte åbningstid. Udlejer berettiget til at ændre den angivne åbningstid uden forudgående varsel. Udlejer er endvidere berettiget til at lukke for adgang til det lejede eller lade det lejede henstå ubetjent, såfremt det i ejendommen ansatte personale skal udføre andre arbejdsopgaver.

Lejer får adgang til det lejede via automatisk styrede porte, døre samt tekniske anlæg, der betjenes af lejer ved hjælp af kode.

Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre, porte og tekniske anlæg.

Ved indflytning og ophold i det lejede er lejer forpligtet til at færdiggøre indflytningen før lukketid. Ved lukketid aflåses porte og døre automatisk, og alarmanlægget kobles til. Lejer skal altid sørge for at porte, døre og vinduer mv. er lukket og låst, når bygningen forlades.

8. Forsikring

De opbevarede effekter er ikke omfattet af udlejers forsikringer.

Lejer er forpligtet til, i det omfang lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer. Lejer må søge afklaring med eget forsikringsselskab, om effekterne er omfattet af en af lejer tegnet forsikring.

9. Misligholdelse

Hvis lejer er forsinket med betaling af lejen med mere end 10 dage, har udlejer ret til at ophæve lejemålet efter forudgående varsel. Udlejer har i den forbindelse ret til at forhindre lejers adgang til det lejede.

Såfremt lejemålet ophæves af udlejer, vil udlejer meddele lejer, at lejer har 1 uge til at fjerne det opbevarede gods fra lejemålet. Hvis lejer ikke har tømt og ryddet lejemålet inden for den givne frist på 1 uge, kan udlejer bortskaffe eller bortsælge det opbevarede gods. Udlejer kan på lejers reg- ning få lavet en vurdering af godsets værdi med henblik på at vurdere, om der skal ske bortskaffel- se eller bortsalg af godset.

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale, har udlejer endvidere tilbageholdelses- ret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares i lejemålet. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav, udlejer må have mod lejer, samt rimelige omkost- ninger, som udlejer kan have i forbindelse med lejers misligholdelse. Effekter, der opbevares i det lejede på tidspunkt for udlejers spærring af rummet, er overgivet til udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

Lejer meddeler udlejer en uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge de i lejemålets væ- rende ting på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede. Et eventuelt beløb fra salget bruges til at dække ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at udlejer med mindst 1 uges forudgående varsel har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortskaf- fet eller bortsolgt, såfremt lejer ikke har tømt og ryddet lejemålet.

Lejer forpligtet til at betale leje, indtil det lejede er tømt, ryddet, rengjort samt afleveret uaflåst.

Ulovlig opbevaring af gods anses endvidere som misligholdelse. I tilfælde af ulovlig opbevaring af gods er udlejer berettiget til at ophæve lejemålet uden forudgående varsel.

Varsel og ophævelse fremsendes med bindende virkning til den af lejer senest oplyste adresse samt e-mailadresse.

10. Ansvar og udlejers adgang til det lejede

Oplagring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som lejer måtte lide ved, at lejers gods beskadiges eller bortkommer ved tyveri, brand, vandskade, skadedyr, hærværk m.v. Lejer er forpligtet til, i det omfang lejer skønner det fornødent, selv at dra- ge omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer.

Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål.

Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejer forårsager skader på det lejede, eller lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forhol- dene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på ud- nyttelse af sine rettigheder ved lejers misligholdelse.

Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 8 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer, hvis udlejer skal foretage eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

Lejer erklærer, at denne ikke er registeret i RKI.

11. GDPR – beskyttelse af personoplysninger

DepotHuset ApS behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende regler om per- sondatabeskyttelse.

12. Bestemmelser og henvisninger i øvrigt

Adresseændringer og ændring af telefonnumre, mailadresser m.v. skal straks meddeles til udlejer.

Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejers oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område.

Har du spørgsmål?

Ring til os
55 55 19 19